.לארשי ץרא רקוח ,ויז הדוהי/םיטלשמה תחולש

תצורמב ולע ,ןהיניב םילחנ יקמעו תוחולש לש ןיגוריסב םיכורעה ,םילשורי ירה לש םברעמב
.םילשורי רבעל הלפשהו ףוחה רושיממ םינוש םיביתנ םינשה
- (בי:ו א לאומש) 'שמש-תיב ךרד' קרוש לחנ לש ןוכיתה וקמע הלעמב הכילוה ארקמה תפוקתב
ךשמהו - (א"סשת ,ויז) הלולס התיה ףאש הילע דמלמ ,הרואית תא הולמה ,'הלסמ' יוניכהש
,'ראהזא/ראזע-לא ריד') םירעי-תיירק תעבג לא (א:ז םש) שמש-תיבמ םיהולא ןורא לש ועסמ
םעסמ ביתנ םג .ןולסכ לחנ הלעמב רבעש רשפא (שו'ע-ובא לעמש 'תירבה ןורא תייסנכ' לש היוניכ
לככ ,דמלמ (א"סשת ,אבכוכ-רב) סואמא לא (ליאומס-יבנ) הפצמה ןמ וישנאו יבקמה הדוהי לש
ונרק רבעל איגה רעשו (ילע ידאו) ןושחנ לחנב וא (סיסרח ידאו) ןליא לחנב הדריש ךרד לע ,הארנה
התלע םילשוריל (סילופוקינ) סואמאמ תימורה ךרדה .רהס יומד ,ןולייא קמע לש תימורדה
דצמ תברוח ,תודחא לימ-ינבא לש ןתודעכ - םירעי-תיירק תעבג רבעל ןליא תחולשב התעשב
.הילגרלש שו'ע-ובא רפכבו םירעי-תיירק תעבגב ורתונש 'סיסנטרפ' ירישעה ןויגלה תובותכו
ףילחה לש לימ-ןבא התלגתנ (איגה-רעש ןופצבש ינאמ'תועה הרימשה-לדגמ) סיסרח תבר'חב
יכ הארנו '[םילשורי] היליאמ [מ"ק 16-כ] ןילימ הנומש' ךלהמ תנייצמה - כלמלא דבע יאמואה
תמחלמ ימימ '1 טלשמ' ,הלקונוז תבר'ח) בשמ תעבג ילגרל ,ירוקמה המוקממ ןאכל האבוה
ןילימ השיש' ןבא םע דחי .(םילשוריל ךרדה יצרופ תטרדנא םויה תססונתמ השארבש ,תואמצעה
דרומב ,םילשורימ ךרדה ךלהמ לע תדמלמ איה ,שו'ע-ובאב הרתאה האצמנש ,תע התואמ 'היליאמ
ותוא - איגה-רעשו ןושחנ לחנב,הז ףסונ ינשמ ביתנ יכ ,רבתסמ .ופי רבעל ,(ילע ידאו) ןושחנ לחנ
רה לע הב הנבש ,'עלסה תפיכ' לשו םילשורי לש ןתויזכרמ תא רידאהל ידכ כלמלא דבע ליעפה
דולל םורדמ התמר התנבנשמ ,םילשוריל ופימ תישארה ךרדל ןאמילס ודכנ ימיב רבכ ךפה - תיבה
רה'ו ןולייא קמע ןופצ ךרד רוכזכ הלע םילשורי שוביכל םינבלצה עסמ .הדמעמ תא הנממ הלטנו
ןכוסמה רבעמה תא ,ןכמ-רחאל םינש שולשכ ,ףלוויס ילגנאה עסונה ראית כ"יפעאו - 'החמש
,םילשוריל ופי ןיב 'תולגעה ךרד' הז יאוותב הרבע ינאמ'תועה ןוטלשה ימיב .איגה-רעש ךרדב
.1860 תנשב הנושארל הב ללסנ שיבכש
םימילש ,תיארקמה םירעי-תיירק לש המש שוביש) בנע-לא תירקב וסנכתה וללה םיכרדה לכ
הכאוב דבלב דחא יאוות תע התוא לכ ךשמנ ךליאו ןאכמ וליאו .('שו'ע-ובא' יוניכה הל קנעוה
.(הינולק ידאו) קרוש לחנ לע יוטנ אצומ רשגו ('לטסק') זועמ רה ךרד - םילשורי

,ןליא הוונ בשומ לש ומש תא םיאשנ ןליא לחנ ןכו ןליא תחולש
שרוחה לש ויוניכ) 'יקאמ'ה ימחול לש ןיערג - תפרצמ םישדח םילוע ידיב 1946 תנשב ןאכ םקוהש
.שרוח בלב ולש ותיב ,רמולכ - 'ןליא הוונ' םשבו םילשורי ירהב ל"קהקה רעיב ורחב ךכיפלו המוד ףונב
בשייתהל ושקיב םה .(םינמרגב םתמחלמ תעשב םתוא שמישש ,ךובסה
.( 1948 לירפא) םילשורי לא ךרדה תצירפל עצבמה םש תא םירבדה עבטמ אשונ ןושחנ לחנ
ארקנ השעמל ךא .ותעשב ףוס-םי תייצחב ךרדה ץרופ - בדנימע-ןב ןושחנל רכז ןאכ שי ,הרואכל
ישאר) 'ןושחנ' היה 'הנגה'ב ולש תרתחמה-יוניכש ,אבס-רפכ ןב ,ינשוש םוחנ לש ומש לע עצבמה
לע הפיח ,לטסק רהב הקיזחהש ('הדש ליח') ש"יחה תדיחי לש הדקפמ היה םוחנ .(ומש תובית
.ברקב םש לפנו וישנא תגיסנ
םתעשב וקיזחה היבג-לע .םיטלשמ תחולש תצצוחו תאשנתמ ןושחנ לחנל ןליא לחנ ןיב
הישדוח תשולשב .(ברעמל חרזממ ,1-10) םיטלשמ תרושב 'לארה'-ח"מלפ תביטח ימחול
היה הלש תרתחמה יוניכש ,תוריישה יוולמ תדיחי ישנא תאז ושע תואמצעה תמחלמ לשםינושארה
,םילשוריב ח"מלפה לש םיאולימה ישנא ברקמ ואב םה .(שידיאב 'םינולגע') 'םינאמרופ'
םימלשוריה וקסע םמצע תוריישה יווילב :1947 רבמבונב ט"כ רחאל דיימ ליעפ תורשל ורזחש
רבד לכל תומחול ןתויהמ דבלש - תויטנדוטסה - תונבה ןכו ,םהיתוחפשמ תסנרפל ודבעש םהבש
ושע ךא - (םיקרופמ 'םינטס'ו םיחדקא) קשנה ילכל דיינ 'קילס' םג ןהלש 'ןפארס'ה תולמש ושמיש
דועב ;'השולש-םייעובשמ רתוי חקית אל' המחלמהש ובשח הליחת ירהש ,רות יפלו ןיגורסל תאז
םינורחאה ויה םשמ .םיבנע-תיירק ץוביקב ונחו אלמ סויג וסייג הרובחבש םינבה - םיטדוטסה
ילע יאדו לעמ 'טלשמ סופתל' ידכ וז החולש לש תופיכה תחא שארב םימקמתמו הליל ידמ םיאצוי
ידכ וז החולש תונורדמב םקמתהל תויפונכ-ישנאמ יקלח חרואב וענמ ךכ .םויה תועש לכ ךשמב
רוקמ ,'טלשמ' חנומה הנושארל דלונ ךכו - איגה-רעש הלעמב תוריישה לע שאב חותפל
ןאכ הנבנש ,ינאפיה ןגה םויה ערתשמ 'עבש טלשמ' לש ועלצב .החולשה לש היוניכ
.'םולש תיב' תדוגא ירבח תמזויב
הלועה ךרדה תנגהב השדח הטיש הלעפוה 'ןושחנ' עצבמ רחאל :תורייש תחלוש
'יבכמ' עצבמ .איגה-רעש הלעמ ירבע ינשמ עבק-חרואב םיטלשמ תסיפת :םילשוריל
,תוריישה יוויל ידקפממ ,ירצומ יבכמ לש ורכז תא אשנ אוהשו הכונחה גחל שרק ומשל ןיאש)
םיטלשמהו ריסחמ-תיב רפכה ושבכנ ןכו 'םיטלשמ תחולש' הספתנו הבש ('ןושחנ' עצבמב לפנש
המש ןאכמו - ןולסכ לחנל ןושחנ לחנ ןיב - איגה-רעש הלעמל םורדמש החולשה שארב םירחאה
,("חיישה רבק") ילע םאמיא רבק לש עבטה תרומש םג הנוכמ םויה .'תורייש תחולש'
הנורחאה הפירשב ופרשנ רעצה הברמל .'תורייש תרומש' םשב ,איגה-רעש הלעמב
.םלצב וסח רבקה הנבמ ידירשש םישישקה םינולאה לכ ןושחנ לחנ לש וקמע תא ודקפש